Reeglid ja tingimused

Lõppkasutaja litsentsileping

Käesolev leping on juriidiliselt siduv leping kliendi ja Olympic Casino Eesti AS vahel. Käesolevas lepingus on Olympic Casino Eesti AS ning Olympic Casino Eesti AS-i poolt esindatavad partnerettevõtted välja toodud “OlyBet” nime all, kui ei ole teisiti märgitud. Lisaks käesolevale lepingule lugege palun läbi ka meie privaatsuspoliitika reeglid ning tutvuge muu infoga meie veebilehel. Sisenedes Olybeti veebilehelt mänguteenust kasutama, soovib OlyBet kinnitust, et nõustute järgima käesolevas dokumendis ja privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi. Vastavalt kehtivale seadusandlusele on meie mängukeskkonda pääs võimaldatud kõigil klientidel, kelle vanus on vähemalt 18-eluaastat. Spordiennustuse teenust on võimalik tarbida alates 18. eluaastast, Pokkeri ja Kasiino teenuseid alates 21. eluaastast. Kõigil mängijatel tuleb läbida vanuse tuvastamise protseduur. Käesolevaga kinnitate, et olete teadlik erinevatest juriidilistest nõuetest erinevates jurisdiktsioonides ja kinnitate, et Teie mängimine meie mängukeskkonnas on seaduslik vastavalt Teie asukohariigile.

1. Tarkvara kasutamise luba ja piirangud

1.1 Käesoleva lepingu alusel annab OlyBet mängijale isikliku ja mitte ülekantava õiguse alla laadida, installeerida ja kasutada Tarkvara, et pääseda Olybeti mängukeskkonda.

1.2 Antud litsents ei rakendu teatud meie poolt juriidiliselt keelatud territooriumidel: Ameerika Ühendriigid, Ameerika Samoa, Guami, Hong Kong, Põhja-Mariaanid, Filipiinid, Puerto Rico, Taiwan, USA neitsisaared, USA hajasaared, Vietnam, Iisrael, Hollandi Antillid, Bulgaaria, Itaalia, Prantsusmaa, Türgi, Hispaania, Lõuna Aafrika Vabariik, Põhja-Korea, Iraan, Küpros, Suurbritannia, Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Rumeenia ning Lõuna-Korea.

1.3 Olybeti Tarkvara on litsentseeritud ja on mängija jaoks personaalseks kasutamiseks. Igasugune katse tarkvara dekodeerida, muuta, dekompileerida, pöördprojekteerida ja lahti võtta on keelatud.

1.4 Tarkvara ja Tarkvara kood, struktuur ja korraldus, muuhulgas ka autoriõigused, ärisaladused ja teised õigused kuuluvad litsentsi omanikule ehk Olybetile. Te ei tohi seadustega sätestatud limiitide raames:
  • Tarkvara kopeerida, pöördprojekteerida, osadeks võtta ega muuta mistahes selle osa;
  • Teha katseid murda sisse algkoodi;
  • Tarkvara müüa, edasi anda, all-litsentsida, levitada või rentida;
  • Teha Tarkvara kättesaadavaks kolmandatele isikutele läbi arvutivõrgu või muul moel;
  • Kasutada Tarkvara viisil, mis on kohalduvate seaduste või regulatsioonide alusel keelatud.

1.5 Te nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju ja kulude eest, mis on tekkinud seoses Tarkvara lubamatu kasutusega. Te peate Olybeti koheselt teavitama igasugusest lubamatust kasutusest, kui Teile selline informatsioon laekub. Samuti peate Te Olybeti mõistlikkuse piires abistama uurimises, mis on algatatud Teie poolt esitatud informatsiooni põhjal.

1.6 Kaubamärgi “OlyBet”, domeeninimede “www.olybet.com” ja www.olybet.net, samuti kõik muud seotud kaubamärgid, teenindusmärgid, kaubanimed või domeenid, mida on kasutatud kodulehel ning Tarkvaras, kuuluvad OlyBet’ile. Lisaks sellele kuulub kogu veebilehel ning Tarkvaras olev sisu (kujutised, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, tekst) Olybetile ning on kaitstud autoriõigustega. Te ei tohi mitte mingil juhul kasutada veebilehe sisu ilma Olybeti eelneva kirjaliku nõusolekuta.

1.7 Lõppkasutaja ei tohi kasutada tarkvara (kaasaarvatud botte, AI-tarkvara ning tarkvara, mida kasutatakse vastaste käitumismustrite profiili loomiseks, autoaatseks panustamiseks, jne), mis annab talle teiste lõppkasutajate ees ebaausa eelise. Keelatud on kasutada pahavara (mille hulka kuuluvad kõik viirused, robotid, trooja hobused ning nuhkvara) või mingit muud koodi, mida võidakse pahatahtlikuna tõlgendada.

2. Garantiid

2.1 OlyBet ei võta enda kanda otseseid ega kaudseid garantiisid seoses Teile pakutava teenusega. Te võtate Teenuse vastu sellisena nagu ta on ja me ei anna Teile ühtegi avaldust ega kinnitust seoses selle kvaliteedi, ettenähtud otstarbeks sobivuse, täielikkuse ega täpsusega.

2.2 Vaatamata sellele, et me teeme omalt poolt kõik jõupingutused Teile parima kvaliteediga ja turvalisima teenuse pakkumiseks, ei garanteeri me, et teenus on häireteta ja veavaba. Samuti mitte seda, et tarkvara ja veebileht oleksid vabad viirustest, programmivigadest ja teistest vigadest.

2.3 OlyBet internetikasiino ei vastuta kliendile tekkinud kaotuste või kahjude eest, mille põhjuseks on vääramatu jõud, elektrikatkestus, telekommunikatsiooniteenuste või -võrkude häire või rike või mistahes muu kolmanda isiku poolt põhjustatud viivitus või rike.

 

3. Konfidentsiaalsus

3.1 OlyBet käsitleb kõiki isiklikke andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadustele. OlyBet võib isiklikke andmeid avaldada vaid siis, kui mängiv klient seda lubab või kui see on seaduse või ametivõimude otsusega kohustuslik.

3.2 Tarkvaras on mitte avalikku ja konfidentsiaalset teavet, mis on suunatud isiklikult Teile. See on salajane teave ning väärtuslik meile või tarnijale. Te nõustute, niikaua kui te kasutate tarkvara:
  • hoidma kõike sellist konfidentsiaalset teavet rangelt salajas;
  • mitte avaldama sellist konfidentsiaalset teavet kolmandale osapoolele ning kasutama sellist konfidentsiaalset teavet ainult online mängukeskkonnas osalemiseks.

3.3 Edasi nõustute kasutama mõistlikke samme, et kaitsta ja hoida sellist teavet kogu aeg konfidentsiaalsena.

4. Mängukonto

Enne kui Te hakkate Teenust kasutama ja jätkuvalt Teenuse kasutamise ajal avaldate, kinnitate, lubate ja nõustute te järgnevaga:

4.1 Teenust kasutades on risk kaotada raha ja OlyBet ei vastuta Teie ees mitte mingil moel selliste kaotuste eest.

4.2 Kasutate teenust ainult teie enda valikul, äranägemisel ja riskil.

4.3 Teenuse kasutamiseks olete kohustatud esitama meile teatavaid isiklikke andmeid. OlyBet töötleb teie isiklikke andmeid lähtudes meie privaatsuspoliitikast.

4.4 Teenusele ligipääsuks ja selle kasutamiseks vajalik telekommunikatsioonivõrk ja internetiühendus on täielikult väljaspool Olybeti vastutusala ja OlyBet ei võta vastutust ühenduse kadumise, aeglase toimimise, mahupiirangute ja teiste vastavate puudujääkide eest, millel on sama mõju.

4.5 Olete vanuses 18 või rohkem ja kinnitate et Teil puudub kehtiv hasartmängupiirang.

4.6 Te olete läbi vaadanud hasartmängudes osalemise ja mängukeskkonna tarkvara kasutamisega seoses olevad seaduslikud aspektid teie jurisdiktsioonis ja olete veendunud, et teenuse kasutamine on teile seaduslik.

4.7 Meie säilitame õiguse nõuda kliendilt tema isiku, vanuse või mis tahes muu kliendi antud teabe kinnitamist, näiteks krediitkaartide ja isikutunnistuste koopiaid. OlyBet säilitab ka õiguse koguda, uuendada ja kinnitada seda teavet kolmanda osapoole kaudu. OlyBet säilitab selle õiguse kogu kliendisuhte jooksul. Kliendi keeldumist selle nõude täitmisel loetakse lepingu rikkumiseks. OlyBet säilitab õiguse oma äranägemise järgi ja ilma selgitamata alustatud registreerimisprotsess katkestada või lõpetatud registreerumine kehtetuks tunnistada.

4.8 Teenus on mõeldud ainult kasutajale isiklikuks kasutamiseks. Kasutajal on lubatud panuste tegemine ainult oma isikliku meelelahutuse tarbeks. Mitte mingil juhul ei lubata kasutajal kasutada oma “pärisraha kontot” Olybetis muul otstarbel kui teenuse kasutamiseks. Kasutaja peab Olybetile oma andmeid esitades avaldama täieliku ja tõese informatsiooni. Kasutaja on kohustatud seda informatsiooni ajakohastama, kui andmed vahepeal muutuvad.

4.9 Kui klient ei ole oma kontole sisse loginud 5 aastat, sulgetakse automaatselt kliendi konto ja kontol olevad kliendiandmed kustutatakse.

5. Muudatused lepingus

5.1 OlyBet jätab endale õiguse lepingut või selle mis tahes osa igal ajal täiendada või muuta. Kui OlyBet Lepingut või selle mis tahes osa muudab, avaldab ta muudetud Lepingu käesoleval veebilehel ja teavitab sellest kasutajat. Järgneval mängukeskkonda sisenemisel peab kasutaja teenuse tarbimiseks muudatustega nõustuma.

5.2 Juhul, kui klient ei nõustu lepingu uue tingimusega, kohustub klient saatma operaatorile kirjaliku teatise lepingu lõpetamise kohta enne lepingu uue tingimuse rakendumist.

6. Turvalisus

6.1 Olympic Casino Eesti AS on asutatud Eesti vabariigi seaduste kohaselt, täielikult litsentseeritud ja reguleeritud kaughasartmängude teenuse pakkumiseks mängukeskkonna aadressil (www.olybet.com).

6.2 Me lubame ligipääsu mängukeskkonna kasutamiseks vaid turvaliste võrkude kaudu, kasutades kasutajanime ja parooli krüpteerimist. Mängukeskkonna kasutamiseks peate läbima kliendi turvalise sisselogimise protseduuri.

6.3 Te ei tohi kasutada mängukeskkonda mingil kaubanduslikul eesmärgil ega teise isiku nimel. Võite kasutada mängukeskkonda vaid oma eraviisiliseks otstarbeks.

6.4 Te peate hoidma oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsena ja ei tohi neid kellelegi teisele avaldada. Te olete vastutav kõigi teie mängija konto ja parooliga tehtud tehingute eest. Eeldame, et ainult teie kasutate oma õiget kasutajanime ja parooli ning teie õige kasutajanime ja parooliga sisestatud tehinguid peetakse kehtivateks.

6.5 Me kasutame parimaid praegu kasutusel olevaid kasutajanime ja parooli krüpteerimise ja muu tundliku informatsiooni meetmeid, mis edastatakse kliendi rakendusele ja meie serveritele, seega kaitstes nii mängijat kui meid kolmanda osapoole manipulatsiooni suhtes.

6.6 Te ei püüa sisse murda meie mängukeskkonna tarkvarasse või muul viisil minna mööda meie turvasüsteemist. Kui meil tekib kahtlus, et olete püüdnud teha eelnimetatud tegevusi või muul viisil minna mööda meie tarkvara turvasüsteemist, on meil õigus koheselt lõpetada teie ligipääs mängukeskkonda ja blokeerida teie konto. Jätame endile õiguse teavitada sellest vastavaid ametiasutusi.

7. Maksed

7.1 Te nõustute, et meie haldame kõiki kontode rahalisi tehinguid. Käesolevaga nõustute, et OlyBet jätab endale õiguse kinni pidada mistahes makseid, kui Olybetil on põhjust uskuda või ta kahtlustab, et te võite olla seotud või olete olnud seotud pettuse, kokkumängu, ebaseadusliku või ebaausa tegevusega.

7.2 Te nõustute, et olete ainuvastutav kõigi arvutiseadmete toodete, telekommunikatsioonivõrkude ja interneti ligipääsu teenuste haldamise eest, mida vajate mängukeskkonna kasutamisel. Me ei vastuta mingil juhul interneti või muu telekommunikatsiooniteenuse pakkuja poolt tekitatud kahjustuste eest, mis on seotud ligipääsuga mängukeskkonda või veebilehele.

7.3 Iga klient peab kõik mängukontoga seotud toimingud teostama isiklikult. Kõik mängukontoga seotud rahalised tehingud saate teha vaid isikliku pangakonto kaudu, enda nimel oleva krediitkaardiga, enda nimelise e-rahakoti kaudu või isiklikult Olympic Casino Eesti AS maapealse kasiino kassa kaudu.

7.4 Mänguautomaadil kuvatav info on visuaalne kujutis juhuslikkuse generaatori poolt välja mängitud võidukombinatsioonile. Kõikide mänguvoorude võidukombinatsioonid summad salvestatakse andmebaasis. Kui mistahes põhjusel kuvatakse mängijale visuaalne kujutis, mis ei vasta andmebaasis kirjele, võetakse aluseks andmebaasis kirjutatud võidukombinatsioon.

7.5. OlyBetil on õigus väljamakse summast kinni pidada 3.5% panga teenustasude katteks, kui mängija soovib väljamakset enne sissemakse summas panuste tegemist kasiinomängudes või spordiennustuses. 5-kordne läbimängimiskohustus kehtib sektsioonis “Lauamängud” ja “Videopoker” mängudele. Alternatiivsena vabastab väljamakse teenustasust ka pokkeris rake'i maksmine vähemalt 5% ulatuses tehtud sissemaksest.

7.6. Väljamakse sooritatakse OlyBeti poolt 1-5 pangapäeva jooksul.

7.7. Krediitkaardi sissemakse ei ole lubatud järgmistest riikidest.

Kanada, Küpros, Araabia Ühendemiraadid, Holland, Indoneesia, Brasiilia, Pakistan, Türgi, Hong Kong, Iisrael, Ameerika Ühendriigid, Hiina, Singapur, Saksamaa, Rumeenia, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Suurbritannia, Taani, Hispaania, Soome, Ungari, Malta, Tsehhi, Poola, Kreeka, Norra, Briti Neitsisaared, Belgia, Bulgaaria.

8. Kaebused

8.1 Kaebused, näiteks maksete vigade või üle kandmata võitude kohta, tuleb Olybetile esitada kirjalikult 30 päeva jooksul alates hetkest, kui probleem avastati või oleks pidanud avastatama, Olympic Casino Eesti AS-le aadressil Pronksi 19, Tallinn, 10124 Harjumaa, www.olybet.com või kinnitatud avaldus e-mailile: support@olybet.com.

8.2 Kliendil on alati võimalus vastava sooviavalduse esitamisel oma mängukonto sulgeda. Samuti on vastava sooviavalduse esitamisel võimalik igal ajal koheselt mängukonto taas avada. Konto sulgemist mängupiirangu seadmise eesmärgil teha ei ole võimalik. Mängupiirangute võimalused on eraldi välja toodud www.olybet.com veebilehe vastutustundliku mängu sektsioonis.

8.3 Kui klient tuvastab vea Olybeti süsteemis seoses mängupiirangu kontrollimisega, kohustub klient operaatorit sellest viivitamatult teavitama. Mitte ühelgi juhul ei vastuta operaator panuste eest, mida klient pärast mängupiirangu seadmist teha on saanud.

9. Piirangud

9.1 Kui kasutaja rikub käesolevat lepingut osaliselt või tervikuna, jätab OlyBet endale õiguse võtta sellise tegevuse suhtes tarvitusele rikkumisele vastavad meetmed, sealhulgas lepingu lõpetamine, teenusele juurdepääsu blokeerimine, Olybeti kontol olevate rahade külmutamine või konfiskeerimine, sellise kasutaja vastu kohtusse pöördumine.

9.2 Mitte mingil juhul, kaasa arvatud kasutajapoolse hooletuse korral, ei ole OlyBet vastutav mis tahes erikahjude, põhjuslike, otseste, kaudsete või tagajärgedest tulenevate ettenägematute kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud tulu, ärikatkestus, äriinformatsiooni kaotus või teistsugune rahaline kaotus), mis tulenevad teenuse kasutamisest (või valesti kasutamisest), isegi kui Olybetil oli eelnev teadmine selliste kahjude võimalikkusest.

9.3 Kui panuse või võidetud summa puhul tekib lahkarvamus, on Olybeti otsus lõplik ja siduv. OlyBet jätab endale õiguse põhjusega jätta välja maksmata mistahes summa või võidetud summa, kuni on täielikult tuvastatud võitnud isiku identiteet ning veendutud, et võidetav summa makstakse välja õigele isikule. Sel eesmärgil jätab OlyBet endale edaspidi õiguse nõuda, et Te annate meile notariaalselt tõestatud isikutunnistuse või samaväärse sertifitseeritud isikutunnistuse lähtudes asjakohasest seadusest teie jurisdiktsioonis.

9.4 OlyBet pakub ja reklaamib kampaaniaid, boonuseid ja teisi eripakkumisi. Iga selline pakkumine on piiratud kehtivate personaalsete sätete ja tingimustega. Seoses ülalnimetatud kampaaniate personaalsete tingimuste, boonuste ja eripakkumistega jätab OlyBet endale õiguse mitte välja maksta mistahes summa teie kontolt, mis ületab teiepoolse sissemakse algsumma. Lisaks jätab OlyBet endale õiguse jätta välja maksmata, keelduda või tagasi võtta mistahes väljamakse või võidusumma, kui on tuvastatud, et Te kuritarvitate boonuseid, kampaaniaid või personaalseid pakkumisi.

9.5 OlyBet säilitab õiguse teha mänguteenusega seotud parandusi, kaasa arvatud parandada vajadusel mängureegleid, klienti sellest eelnevalt teavitamata. Mistahes muudatustega seotud teave avaldatakse Olybeti veebilehel.

10. Klienditeenindus

10.1 Olybeti klientidel on võimalik suhelda klienditeenindajatega live-chati kaudu Olybeti veebilehel nii enne kui peale sisse logimist. Enne sisselogimist peetav vestlus on autoriseerimata ja informatiivne. Peale sisselogimist peetav vestlus on personaliseeritud ja klienditoe operaator saab arvestada mängija soove tema tuvastatud tahteavaldusena.

10.2 Olybeti klienditoe operaatoril ei ole kohustust teenindada klienti, kes suhtleb ebatsensuurselt, rassistliklt, ähvardavalt. Operaatoril on õigus ette hoiatamata sellise kliendi vestlusakna teenuse võimalus sulgeda.

10.3 Olybeti klienditoe meeskond palub arvestada, et vestlusakna kaudu pakutav suhtlus klienditoega on kiire klienditeeninduse abivahend, mille abil teenindatakse mitmeid kliente üheaegselt ja sellises suhtluses on suurem tõenäosus eksimuste tekkimisele. Detailsed päringud puhul palume saata e-maili teel aadressile support@olybet.com .

Vaidluste korral käesoleva lepingu sisu erinevates keeltes tõlgendamisel võetakse aluseks eestikeelses versioonis kirjapandu.