Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

Alljärgnevad põhimõtted kirjeldavad seda, kuidas OlyBet käitub teabega, mida meievaheliste suhete haldamise võimaldamiseks edastate.
Me kohustume töötlema ükskõik millist meile (selle veebisaidi kaudu, kliendiankeedi vahendusel või muul viisil) edastatud või meie kätte sattunud teiega seonduvat isiklikku teavet järgnevas avalduses määratletud moel. Oma teabe meile edastamise ja OlyBet veebisaidi kasutamise läbi kinnitate enda nõusolekut teie isikliku teabe kasutamisega vastavalt käesolevale isikuandmete kaitse avaldusele.

KOGUTUD TEAVE JA SELLE KASUTAMINE

Me võime kasutada teie isiklikku teavet ja muud teavet alljärgnevatel eesmärkidel:
Teie panuste töötlemiseks
Teie teabepalvete töötlemiseks
Teie konto loomiseks ja haldamiseks
Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
Isiklike profiilide loomiseks
Teie teavitamiseks müügiedenduspakkumiste kohta
Teile hasartmänguteenuste osutamise võimaldamiseks
Teile liikmete tugiteenuste osutamiseks
Meie teenuste või toodete teile turustamiseks
Teie teavitamiseks meie tarkvara ja/või teenuste värskendustest

TEABE SÄILITAMINE

Me rakendame kõik mõistlikud abinõud teie teabe turvalisuse ja kaitstuse tagamiseks. Me avaldame isiklikku teavet üksnes oma sidus- ja tütarettevõtetele ning äripartneritele, meie õigusjärglastele ja tarnijatele, mis tegelevad vastava teabe töötlemisega meie nimel. Kui taotlete konto avamist meie juures, võime kasutada kolmandate isikute, sealhulgas krediidiinfoasutuste, mis registreerivad kõik teie suhtes tehtavad päringud, abi teid puudutavate krediidiotsuste tegemiseks, teie vanuse ja isikusamasuse kontrollimiseks ning rahapesu vältimiseks. Samuti võime esitada päringuid ja avaldada andmeid teie konto kasutuse kohta vastavatele asutustele, julgeolekuorganisatsioonidele ning muudele asjaomastele kolmandatele isikutele pettuste ja rahapesu ärahoidmiseks. OlyBet ei müü nüüd ega tulevikus teie kasutajateavet kellelegi.

LISATEABE TAOTLUSED

OlyBet võib aeg-ajalt kasutajaga vahetult ühendust võtta täiendava teabe saamiseks online-tehingu või väljamakse valideerimise eesmärgil.

COOKIE’DE KASUTAMINE

Me võime kasutada cookie’sid teabe kogumiseks veebiserverilt ülaltoodud eesmärkidel meie veebisaidi kliendipoolse kasutamise järel.

INTERNETIPÕHISED ÜLEKANDED

Võttes arvesse asjaolu, et Internet kujutab endast üleilmset keskkonda, hõlmab Interneti kasutamine isiklike andmete kogumiseks ja töötlemiseks paratamatult andmete edastamist rahvusvahelisel tasandil. Mõningad isiklike andmete töötlemises osalevad andmetöötlejad võivad paikneda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Eeltoodust tulenevalt võtate meie veebisaiti sirvides ja meiega elektrooniliselt suheldes teatavaks ning nõustute sellega, et me teie isiklikku teavet niisugusel viisil töötleme.

TEABE AVALDAMINE

Meil on õigus jagada meie valduses olevat teavet teie kohta, mis hõlmab isiklikke andmeid ja panuste ajalugu, seadusandja, hasartmängude järelevalveasutuste ning muude asutuste, sealhulgas politseiga, pettuste, rahapesu või hasartmängude aususega seonduvate kahtluste uurimiseks ja meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks vastavalt Eesti regulatsiooniasutuse nõuetele.
Kooskõla tagamiseks OlyBet’i suhtes kehtivate õiguslike ja regulatiivsete nõuete ning OlyBet’i poolt kehtestatud siseste riskihaldusmenetlustega säilitame teavet teatud ajavahemiku vältel pärast teie konto sulgemist (üldjuhul mitte kauem kui kuus aastat). Teabe säilitamine leiab aset vastavalt käesolevale isikuandmete kaitse avaldusele.

LASTE KAITSE ONLINE-HASARTMÄNGUDE EEST

OlyBet’i jaoks on laste ja noorte eraelu puutumatuse kaitsmisel eriline tähtsus. OlyBet ei luba alaealistel mängus osaleda ega raha peale mängimise arveid avada. Juhul, kui registreerimise järel selgub, et mängija esitas registreerumisel valeandmeid ja on tegelikult noorem kui hasartmängus osalemise vanusepiir, sulgeme viivitamatult tema konto ning kustutame tema isikliku teabe.

ÕIGUS MUUTA ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUST

OlyBet jätab endale õiguse selle isikuandmete kaitse avalduse muutmiseks suvalisel ajal. Muudatused jõustuvad viivitamatult pärast nende avaldamist.